Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 32 (1997-98), Innst. O. nr. 17 (1997-98), beslutning. O. nr. 20 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.12.1997 Innst. O. nr. 17 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1997