Lov om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.)

Ot.prp. nr. 33 (2001-2002), Innst. O. nr. 35 (2001-2002), beslutning. O. nr. 43 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2002 Innst. O. nr. 35 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2002

   Behandlet i Odelstinget: 09.04.2002

   Behandlet i Lagtinget: 18.04.2002