Lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Ot.prp. nr. 36 (2001-2002), Innst. O. nr. 32 (2001-2002), beslutning. O. nr. 39 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.02.2002 Innst. O. nr. 32 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2002

   Behandlet i Odelstinget: 08.03.2002

   Behandlet i Lagtinget: 22.03.2002