Jack Erik Kjuus, Oslo, sender skriv datert 28. oktober 2001 med anmodning om riksrettstiltale mot de 12 høyesterettsdommerne som utgjorde flertallet da høyesterett den 28. november 1997 forkastet anken over Oslo byretts dom hvor Kjuus ble idømt straff for overtredelse av straffeloven § 135a

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.