Framlegg frå stortingsrepresentant Olav Akselsen om lov om endringar i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 m.m. (Bedre rettsvern for barn)

Dokument nr. 8:35 (1997-98), Innst. O. nr. 38 (1997-98), beslutning. O. nr. 46 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olav Akselsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 24.03.1998 Innst. O. nr. 38 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1998

   Behandlet i Odelstinget: 30.03.1998

   Behandlet i Lagtinget: 23.04.1998