Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og Arbeidsgiverforeningen NAVO i forbindelse med den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten 1. januar 2002

Ot.prp. nr. 41 (2001-2002), Innst. O. nr. 38 (2001-2002), beslutning. O. nr. 40 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 12.03.2002 Innst. O. nr. 38 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2002

   Behandlet i Odelstinget: 14.03.2002

   Behandlet i Lagtinget: 22.03.2002