Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Ot.prp. nr. 103 (2000-2001) Trukket

Status: Lovforslaget er referert i Odelstinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet