Lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

(Ot.prp. nr. 68 2000-2001)

Status: Lovforslaget er referert i Odelstinget.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget