Forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. mai 2002 (jf. Innst. O. nr. 52): Stortinget ber Regjeringen utrede og vurdere nærmere om någjeldende ordning med plassoppsigelse som vilkår for iverksettelse av streik/lockout bør endres til et system med konfliktvarsel etter svensk mønster.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet