Lov om endring i alkoholloven (likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent)

Ot.prp. nr. 89 (2001-2002), Innst. O. nr. 22 (2002-2003), beslutning. O. nr. 18 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. O. nr. 22 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 28.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.2002