Lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Ot.prp. nr. 97 (2001-2002), Innst. O. nr. 2 (2002-2003), beslutning. O. nr. 2 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 17.10.2002 Innst. O. nr. 2 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.2002

   Behandlet i Odelstinget: 24.10.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.11.2002