SV: "Differansen i drivstoffpris mellom sentrale strøk og distrikter har auka vesentleg det siste året på grunn av sterk konkurranse mellom oljeselskapa. Regjeringa vert difor oppmoda om - i salderingsproposisjonen for 1997 - å gå igjennom ordninga med tilskot til fraktutjevning (transportstøtte) og eventuelt kome med framlegg til nye tiltak ...."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet