Forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 9. desember 2002 (jf. Innst. O. nr. 34): 1) Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre en konsekvensanalyse av et strukturfond for kystflåten i forhold til geografisk fordelingseffekt og konsekvens for landingsmønsteret. 2) Stortinget ber Regjeringen om snarest å utrede muligheten av en utvidet samlekvoteordning for kystflåten.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet