Lov om endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

Ot.prp. nr. 58 (1997-98), Innst. O. nr. 66 (1997-98), beslutning. O. nr. 66 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1998 Innst. O. nr. 66 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998