Lov om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

Ot.prp. nr. 82 (2002-2003), Innst. O. nr. 125 (2002-2003), beslutning. O. nr. 133 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2003 Innst. O. nr. 125 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.2003