Lov om endring i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Ot.prp. nr. 49 (1997-98), Innst. O. nr. 48 (1997-98), beslutning. O. nr. 58 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1998 Innst. O. nr. 48 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1998

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1998

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.1998