Forslag fra stortingsrepresentant Eva M. Nielsen på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 27. mai 2003 (jf. Innst. O. nr. 80): Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag til endringer av gjeldende privatskolelov som omfatter: - skolemiljø, tilsvarende bestemmelser som er inntatt i opplæringsloven, - lokaler tilpasset funksjonshemmede elever, - elevenes rett til tilpasset opplæring, - rett til særskilt opplæring for elever fra språklige minoriteter, - elevenes rett til rådgivningstjeneste, - skolenes opplysningsplikt til barnevernet og sosialetaten.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet