Forslag fra stortingsrepresentant Heikki Holmås på vegne Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 4. juni 2003 (jf. Innst. O. nr. 103): Regjeringen bes redusere kravet til forsørgerpliktig inntekt ved familiegjenforening til 2G.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet