Forslag fra stortingsrepresentant Ranveig Frøiland på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 15. desember 2003 (jf. Innst. O. nr. 44): Stortinget ber Regjeringen vurdere konsekvensene av å bruke brutto alderspensjonsytelse fratrukket beregnet ytelse fra folketrygden som fordelingsnøkkel for reguleringspremien, og ber Regjeringen komme tilbake med egen sak om dette.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet