Lov om endringar i lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar etter EØS-avtalen

Ot.prp. nr. 24 (1996-97), Innst. O. nr. 52 (1996-97), beslutning. O. nr. 75 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og energidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 20.02.1997 Innst. O. nr. 52 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1997

   Behandlet i Odelstinget: 06.03.1997

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.1997