Lov om endring i lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten m.m.

Ot.prp. nr. 75 for 1994-95, innst. O. nr. 7, besl. O. nr. 25 for 1995-96, beslutning. O. nr. 25 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1995 Innst. O. nr. 7 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1995

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995