Lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 86 (2003-2004), Innst. O. nr. 19 (2004-2005), beslutning. O. nr. 20 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.11.2004 Innst. O. nr. 19 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.2004