Lov om straff (straffeloven)

Ot.prp. nr. 90 (2003-2004), Innst. O. nr. 72 (2004-2005), beslutning. O. nr. 63 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.04.2005 Innst. O. nr. 72 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.2005

   Behandlet i Odelstinget: 11.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.04.2005