Lov om endringar i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Ot.prp. nr. 92 (2003-2004), Innst. O. nr. 22 (2004-2005), beslutning. O. nr. 26 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2004 Innst. O. nr. 22 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 10.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.2004