Lov om Opplysningsvesenets fond

Ot.prp. nr. 68 for 1994-95, innst. O. nr. 45, besl. O. nr. 50 for 1995-96, beslutning. O. nr. 50 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1996 Innst. O. nr. 45 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1996

   Behandlet i Odelstinget: 21.03.1996

   Behandlet i Lagtinget: 26.03.1996