Lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (avgiftsheimel)

Ot.prp. nr. 3 (2004-2005), Innst. O. nr. 32 (2004-2005), beslutning. O. nr. 36 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. O. nr. 32 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.2004