Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven)

Ot.prp. nr. 18 (2004-2005), Innst. O. nr. 63 (2004-2005), beslutning. O. nr. 51 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2005 Innst. O. nr. 63 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2005

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.2005

   Behandlet i Lagtinget: 12.04.2005