Lov om endringer i lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen

Ot.prp. nr. 2, innst. O. nr. 34, besl. O. nr. 40 for 1995-96, beslutning. O. nr. 40 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for kontroll- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 19.12.1995 Innst. O. nr. 34 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 06.02.1996

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1996