Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane m.m. (jernbaneloven)

Ot.prp. nr. 54 (2004-2005), Innst. O. nr. 96 (2004-2005), beslutning. O. nr. 89 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2005 Innst. O. nr. 96 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005