Forslag fra stortingsrepresentant Rolf Reikvam på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 28. februar 2005 (jf. Innst. O. nr. 48): Stortinget ber Regjeringen forberede forskrift til universitets- og høyskoleloven som trekker grensene mellom tilbud som skal være gratis, og etterutdanningstilbud som det vil være anledning til å kreve betaling for. Spørsmålet forutsettes gitt en drøfting og lagt fram for Stortinget på egnet måte.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet