Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 46 om regulering av ervervsmessig husdyrhold

Ot.prp. nr. 18, innst. O. nr. 39, besl. O. nr. 42 for 1995-96, beslutning. O. nr. 42 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.01.1996 Innst. O. nr. 39 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.1996

   Behandlet i Odelstinget: 15.02.1996

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1996