Lov om endring i lov av 27. november 1992 nr. 116 om offentlige anskaffelser mv

Ot.prp. nr. 11, innst. O. nr. 35, besl. O. nr. 41 for 1995-96, beslutning. O. nr. 41 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.01.1996 Innst. O. nr. 35 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.1996

   Behandlet i Odelstinget: 15.02.1996

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1996