Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v., i lov av 3. desember 1951 nr. 2 om pensjonstrygd for skogsarbeidere og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Ot.prp. nr. 5, innst. O. nr. 24, besl. O. nr. 18 for 1995-96, beslutning. O. nr. 18 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. O. nr. 24 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995