Lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift

Ot.prp. nr. 99 (2004-2005)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget