Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 75/2005 om innlemming i EØS-avtala av avgjerdene 845/2004/EF og 846/2004/EF om lenging av fellesskapet sitt program for audiovisuell industri (MEDIA Plus 2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 01.12.2005 Innst. S. nr. 29 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   MEDIA Plusprogrammet ble opprinnelig etablert for en periode på fem år (2001-2005). Programmet skal stimulere utvikling av den audiovisuelle industrien i EU. Stortinget har vedtatt å forlenge norsk deltagelse i MEDIA Plus med ett år. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2005