Lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Ot.prp. nr. 35 (2005-2006), Innst. O. nr. 28 (2005-2006), beslutning. O. nr. 44 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2006 Innst. O. nr. 28 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS). Bakgrunnen for endringene er at EUs Råd har vedtatt endringer i Schengen-konvensjonen som forutsettes gjennomført i norsk rett. Endringene inngår som et ledd i EUs felles tiltak for å forebygge og bekjempe terrorhandlinger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2006

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.2006

   Behandlet i Lagtinget: 04.04.2006