Lov om endringer i kontantstøtteloven mv.

Ot.prp. nr. 29 (2005-2006), Innst. O. nr. 19 (2005-2006), beslutning. O. nr. 17 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 19 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring i lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre. Endringen innebærer at stønadsperioden for kontantstøtte forkortes med en måned, fra 24 til 23 måneder. Kontantstøtten utbetales til og med kalendermåneden før barnet fyller tre år. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005