Lov om endring i lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel

Ot.prp. nr. 54, innst. O. nr. 66 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1996 Innst. O. nr. 66 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1996