Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), Innst. O. nr. 6 (2006-2007), beslutning. O. nr. 4 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.10.2006 Innst. O. nr. 6 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder varsling. Endringen er en oppfølging av Stortingets forutsetninger da den nye Grunnloven § 100 om ytringsfrihet ble vedtatt i 2004 og da bestemmelsen om vern av varslere i arbeidsmiljøloven § 2-4 ble vedtatt i 2005. De nye regler om varsling skal bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i ansettelsesforhold, samt fremme åpenhet og bidra til bedre ytringsklima i den enkelte virksomhet. Varslingen skal skje på en forsvarlig måte. Loven trer i kraft når Kongen bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2006

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.2006