Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2005

St.meld. nr. 3 (2005-2006), Innst. S. nr. 209 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2006 Innst. S. nr. 209 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2005. Meldingen omfatter statsregnskapet med folketrygden med et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap, samt regnskapet for Svalbard, statens garantiansvar, tilsagns- og bestillingsfullmakter, og oversikt over aksjer staten eier. Stortinget vedtok enstemmig at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006