Revidert nasjonalbudsjett 2006

Budsjett-innst. S. nr. II (2005-2006), jf. St.meld. nr. 2 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2006 Budsjett-innst. S. II (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge St.meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert Nasjonalbudsjett 2006 protokollen. Det vises i denne sammenheng til Stortingets behandling av Innst. S. nr. 205 (2005-2006) og Odelstingets behandling av Innst. O. nr. 65 (2005-2006) der Regjeringens konkrete forslag i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett og forslag fremsatt av finanskomiteens medlemmer i forbindelse dette, behandles . Stortingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet slutter seg her i det vesentlige til Regeringens opplegg, mens Fremskritspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i varierende grad har alternative forslag og merknader på flere områder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2006