Lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

Ot.prp. nr. 46 (2005-2006), Innst. O. nr. 48 (2005-2006), beslutning. O. nr. 53 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 23.05.2006 Innst. O. nr. 48 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene i lov om eierskap i medier medfører at grensen for nasjonalt eierskap blir redusert fra 40 prosent til 1/3 av de nasjonale markedene for dagspresse, kringkasting eller radio. Vedtaket om endring ble støttet av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2006

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2006