Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2004/54/EF om minstekrav til tryggleik i tunnelar i det transeuropeiske vegnettet

St.prp. nr. 63 (2005-2006), Innst. S. nr. 216 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 216 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har einstemmig vedteke å innlemme i EØS-avtala direktiv om minstekrav til tryggleik i tunnelar i det transeuropeiske vegnettet (tunneldirektivet). Direktivet inneheld ei rekkje konkrete krav som blir stilte til både infrastrukturen og tunneldrifta, og skal gjelde både for eksisterande og nye tunnelar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006