Lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover (krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell, tilbakekall av rekvireringsrett og endringer i betegnelsen farmasøyt)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2006 Innst. O. nr. 16 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt at personell som skal yte tjenester til barn eller personer med psykisk utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Odelstinget har også enstemming vedtatt at helsepersonell som har rett til å rekvirere legemidler i Norge på bakgrunn av tilsvarende rett i et annet land, skal kunne fratas denne retten dersom rekvireringsretten gitt i det andre landet ikke lenger er gyldig. Odelstinget har endelig vedtatt endringer i autorisasjonstittelen farmasøyt. Farmasøyt-provisor blir ny autorisasjonstittel for dem som har femårig universitetsutdanning i farmasi på mastergradsnivå eller cand. pharm.-eksamen. De med treårig høyskoleutdanning i farmasi på bachelorgradsnivå eller reseptarutdanning får autorisasjonstittelen farmasøyt-reseptar. Lovendringene trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer,

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2006