Lov om endring i lov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) samt om Stortingets samtykke til at Norge tar forbehold mot visse bilag i overenskomsten

Ot.prp. nr. 10 (2006-2007), Innst. O. nr. 32 (2006-2007), beslutning. O. nr. 46 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2006 Innst. O. nr. 32 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om internasjonal jernbanetrafikk, og bl.a. slik at Norge kan gjøre innskrenkinger i lovens virkeområde for å ivareta forpliktelser i henhold til andre internasjonale avtaler som Norge har inngått. Samtidig foreslås å endre lovens tittel.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006