Lov om endringer i skifteloven m.m.

Ot.prp. nr. 81 (1993-94), Innst. O. nr. 75 (1993-94), beslutning. O. nr. 3 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.06.1994 Innst. O. nr. 75 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1994

   Behandlet i Odelstinget: 11.10.1994

   Behandlet i Lagtinget: 20.10.1994