Lov om jord (jordlova) m.m.

Ot.prp. nr. 72 (1993-94), Innst. O. nr. 36 (1994-95), beslutning. O. nr. 46 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.03.1995 Innst. O. nr. 36 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1995

   Behandlet i Odelstinget: 28.03.1995

   Behandlet i Lagtinget: 06.04.1995