Lov om endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader

Ot.prp. nr. 69 (1993-94), Innst. O. nr. 26 (1994-95), beslutning. O. nr. 35 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.12.1994 Innst. O. nr. 26 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 02.02.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.02.1995