Tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover

Ot.meld. nr. 1 (2006-2007), Innst. O. nr. 23 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.11.2006 Innst. O. nr. 23 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Ot.meld. nr. 1 (2006-2007) om tilbaketrekking av deler av Ot.prp. nr. 2 (2006-2007) om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. For de delene som ikke er trukket vises det til Innst. O. nr. 26 (2006-2007). Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2006