Lov om endring i lov av 5. juni 1992 nr. 51 om Norges Postbank og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 52 (1993-94), Innst. O. nr. 76 (1993-94), beslutning. O. nr. 1 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.09.1994 Innst. O. nr. 76 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.09.1994

   Behandlet i Odelstinget: 06.10.1994

   Behandlet i Lagtinget: 20.10.1994